AY-POLICE-STATION
guide
สงกรานต์นี้ ขอให้ท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ ปลอดภัย และขอรณรงค์ ง่วงเมา เราไม่ขับ เพื่อความปลอดภัยของเพื่อนร่วมทาง


 

     

 ตามรอยแม่การะเกด ที่วัดไชยวัฒนาราม
แต่งชุดไทยไหว้พระ ชมวัง ถิ่นมรดกโลก
ตำรวจอยุธยาจัดรถตู้บริการประชาชนตามรอยแม่การะเกด

สายตรวจจักรยานประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยว
ผู้กำกับการมอบนโยบายข้าราชการตำรวจ
โครงการ ไทยนิยมยั่งยืน

กวดขันจับกุมเด็ก เยาวชนสร้างความเดือนร้อนสะพานอโยธยา

ชุดไล่ล่า ออกตรวจป้องกันอาชญากรรม

จเรตำรวจตรวจราชการประจำปี 2561

คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม

หน่วยงานในสังกัด
    s1  งานป้องกันปราบปราม
            s2งานปกครองป้องกัน
               s3  สายตรวจรถจักรยานยนต์
               s3  สายตรวจตำบล
               s3  สายตรวจเดินเท้า
               s3  สายตรวจจักรยาน
               s3  ตำรวจประจำศาล
               s3  หน่วยปราบพาล
               s3  ธุรการป้องกันปราบปราม
    s1  งานสืบสวนสอบสวน
          s2งานสอบสวน
               s3  งานคดี
               s3  ผู้ช่วยพนักงานสืบสวน
               s3  งานวิทยาการ
                   s3  เสมียนประจำวัน

               s3  เสมียนเปรียบเทียบปรับ
           s2 งานสืบสวน
    s1  งานจราจร
    s1  งานอำนวยการ
     s1  ศูนย์สารสนเทศ (I.T.)
     s1  ศูนย์รับแจ้งเหตุ 191
     s1  ศูนย์ควบคุมสั่งการจราจร (CCTV)


tour-head

    t  วัดพระศรีสรรเพชญ์
    t
  วัดราชบูรณะ
    t  วัดมหาธาตุ
    t  วิหารพระมงคลบพิตร
    t
  วัดไชยวัฒนาราม
    t  วัดพุทไธศวรรย์

    t
 วัดท่าการ้อง
    t  วัดหน้าพระเมรุราชิการาม
    t  วัดพระราม
    t  วัดใหญ่ชัยมงคล

    t  วัดพนัญเชิงวรวิหาร
    t  วัดมเหยงคณ์ - สำนักปฏิบัติธรรม
    t  ตลาดน้ำอโยธยา

    t  ตลาดน้ำคลองสระบัว

    t  พระราชวังบางปะอิน

    t  วัดนิเวศธรรมประวัติ วัดไทยสไตล์ตะวันตก
    t  ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร


ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ โดย สถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา


 


พระราชบัญญัติ / กฎหมายน่ารู้

p1   สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
p1   เนติบัณฑิตยสภา
p1   สำนักงานศาลยุติธรรม
p1   ศาลรัฐธรรมนูญ
p1   ศาลปกครอง / ศาลทรัพย์สินทางปัญญา
p1   ศาลฎีกา / ศาลแพ่ง / ศาลอาญา
p1   ศาลล้มละลายกลาง
p1   กระทรวงยุติธรรม
p1   สำนักงานอัยการสูงสุด
p1   สภาทนายความ / ไทยจัสติสก์ / ลอว์ออนไลน์
p1   ห้องสมุดกฎหมาย
p1   พ.ร.บ.แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
p1   พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชหาร (แก้ไข) 2542
p1   พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
p1   พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2513
p1   พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478
p1   พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 2535
p1   พ.ร.บ.จราจรทางบก 2522
p1   พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนแจ้งเบาะแส - ข้อมูลข่าวสาร


news

 
WEB BROWSER

 

:: สถิติผู้เข้าชม ::

free counters

จัดทำโดย : ศูนย์สารสนเทศ สถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา ถ.เดชาวุธ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 1300}081-85219910 โทร 035-243444
E-Mail :